skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Adequació D’un Aparcament A Can Jofresa, Terrassa

Adequació d’un aparcament a Can Jofresa, Terrassa

L’aparcament de la zona esportiva de Can Jofresa, a Terrassa, s’adequarà en breu a les condicions de trànsit d’aquesta àrea. Al barri s’hi concentren tota una sèrie d’equipaments municipals de caràcter esportiu i educatiu, concretament al carrer de Badalona. A més de la zona esportiva municipal, hi ha també una llar d’infants i una escola pública. Aixó genera un trànsit considerable de vehicles i persones, moltes d’elles usuàries de les instal·lacions que necessiten una zona per aparcar.

El termini d’execució de les obres d’aquest aparcament s’ha establert en dos mesos a partir del seu inici

Hercal serà l’empresa encarregada de donar una nova cara a l’actual aparcament de terra. Primer s’hi realitzarà un moviment de terres per formar la caixa de paviment i aconseguir una explanada que s’ajustarà a les rasants. La pavimentació posterior es farà a base de ciment, i després vindrà l’obra civil pròpiament dita. Les actuacions que es realitzaran seran les següents:

  • Limitació de la zona d’aparcament a través d’una vorada perimetral.
  • Habilitació d’un accés rodat de vehicles.
  • Alliberament de l’accés de vianants pel pas elevat del carrer de Badalona per mantenir un trànsit de persones.
  • Senyalització horitzontal amb pintura i marcatge de les places de l’aparcament: 102 per a cotxes, 7 per a motocicletes, 4 per a vehicles adaptats, 4 per a minibusos i 2 per a autobusos. Un total de 119.
  • Instal·lació d’enllumenat públic i pilones.

Projectes d’obra civil Hercal

Hercal disposa d’equip tècnicc, mitjans humans i maquinària pròpia per a l’execució de tot tipus de projectes d’obra civil amb total solvència, seguretat, qualitat i acomplint els terminis pactats. Realitzem obres d’urbanització en el àmbit urbà, urbanitzacions industrials, execució de parcs i places, construcció d’equipamients lúdics i esportius, entre d’altres.

Back To Top