skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Adjudicació D’una Nova Obra Civil A Olesa De Montserrat

Adjudicació d’una nova obra civil a Olesa de Montserrat

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha adjudicat a Hercal una obra civil: la urbanització de la Rambleta de Les Planes. L’objectiu d’aquest projecte és donar resposta a les necessitats de la vida quotidiana de la ciutadania, afavorint la seguretat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica.

L’obra consta de tres zones diferenciades pels nivells, el tractament, els materials i els colors. La primera és una zona verda de plantes, la segona un espai de paviment dur de formigó colorejat i bandes de lloses intercalades, i la tercera una altra zona de bancs i vegetació. La superfície afectada per la intervenció és de 3.552 m2, amb una longitud d’uns 140 metres i una amplada d’entre 12 i 20 metres. 

Aqusta obra civil té tres zones diferenciades i una superfície de 2.552 metres quadrats

Els criteris generals de sostenibilitat inclouen la minimització de les excavacions i l’aportació de materials reutilitzats o reciclats. Les terres que s’extreguin es faran servir en una altra zona del mateix recinte. La vegetació estarà formada per espècies autòctones, l’enllumenat es concentrarà en recorreguts i accessos principals, hi haurà un rec per degoteig que estalviarà aigua, i s’usaran materials de mínim impacte ambiental. Pel que fa als residus, es generaran els mínims amb la compensació dels volumns d’excavació i l’elecció de materials.

En aquesta obra també s’ha de tenir en compte la presència d’infrastructures com el clavegueram dels voltants, la xarxa d’aigua existent que passa a una fondària aproximada de 50 centímetres, la xarxa de baixa tensió que s’integrarà visualment en el conjunt, i l’enllumenat que s’ampliarà.

El mobiliari urbà existent es substituirà per un de nou i la senyalització viària s’adaptarà al projecte. Quant a la mobilitat, es potenciarà l’ús de la bicicleta per davant del de vehicles a motor. Es considera que les obres corresponents a aquesta urbanització s’executaran en un termini aproximat de sis mesos.

Hercal disposa d’equip tècnic, mitjans humans i maquinària pròpia per l’execució de tot tipus de projectes d’Obra Civil amb una total solvència, seguretat, qualitat i compliment dels terminis pactats.

Back To Top