skip to Main Content
Hercal Obté L’adjudicació Del Nou Tram De Passeig Marítim D’El Prat

Hercal obté l’adjudicació del nou tram de Passeig marítim d’El Prat

Noves adjudicacions obra civil:

Hercal ha obtingut noves adjudicacions obra civil. Concretament, l’execució de les obres del nou tram de Passeig Marítim al Prat de Llobregat i el manteniment de la xarxa de camins municipals d’Olesa.

Les obres del nou Passeig Marítim del Prat de Llobregat afecten el tram comprès entre el Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) i la Colònia Militar. Es tracta d’uns terrenys propietat d’AENA i formen part del conjunt de mesures compensatòries destinades a reduir l’impacte residual romanent de les obres d’ampliació de l’aeroport.

Els treballs que efectuarà Hercal es realitzen en base al projecte executiu d’obres, redactat per l’estudi d’arquitectes Jansana, de la Villa i de Paauw, que té com a objectiu essencial ordenar els usos d’aquesta zona litoral tot preservant l’elevat interès natural i paisatgístic de l’entorn. Aquest tram de passeig s’ha de convertir en un nou espai d’ús ciutadà però també de gaudi i preservació dels valors naturals del corredor, incloent el paissatge i la recuperació de la fauna de la zona.

Així les coses, Hercal executarà les tasques de demolició d’antigues construccions i els moviments de terra necessaris per  a anivellar paviments i crear dues noves basses litorals, amb l’objectiu de recrear el paisatge propi de zones humides litorals i esdevenir espai de delimitació del parc. L’actuació també inclou la pavimentació del traçat de carril bici, zona d’esplanades, aparcament, passeig per a vianants i passera de fusta, així com el condicionament de la xarxa de serveis (connexió d’aigua potable i xarxa de reg).

Finalment es duran a terme les tasques de senyalització, disposició de mobiliari urbà i les plantacions i sembrat, que serà d’espècies autòctones i pròpies de zones deltaiques. D’aquesta manera es prioritzen els criteris de respecte i protecció ambiental, donat l’elevat interès natural de l’espai, així com els de màxima accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. El termini previst d’execució de les obres és de 7 mesos a partir de la data d’inici dels treballs. Hores d’ara ja s’ha signat l’acta de replanteig i personal municipal duu a terme tasques de desbrossament.

Consolidació i manteniment de la xarxa de camins municipals d’Olesa de Montserrat

De forma paral·lela, Hercal treballarà també en els propers mesos a Olesa de Montserrat, executant uns treballs que tenen per objecte mantenir l’estructura dels camins rurals del terme municipal, conservant-los i garantint-ne la seguretat. S’actuarà en 47 camins que sumen més de 50 quilòmetres de recorregut, així com en 9 corriols o senders de prop de 6 quilòmetres.

Per fer-ho, caldrà anivellar les zones de pas, netejar cunetes i trenques, esporgar la vegetació perimetral i arranjar els passejos amb ferm de terra, capa de rodament de tot-ú i aflorament de roca. L’actuació és especialment necessària en més de la meitat de camins, que presenten un estat de conservació molt deficient, fet que converteix l’actuació en prioritària. Hercal posarà a disposició d’aquesta obra el seus efectius humans i tècnics, amb l’ús de retroexcavadores, pales i motoanivelladores, entre d’altres.

Back To Top