skip to Main Content
Carril Bici A Rubí: Nova Adjudicació Per A Hercal

Carril bici a Rubí: nova adjudicació per a Hercal

Hercal realitzarà una actuació a Rubí que afectarà positivament a la mobilitat de vianants i ciclistes: la construcció d’un nou carril bici que connectarà la urbanització de Can Sant Joan amb el Torrent dels Alous i l’estació de ferrocarrils de la Generalitat. La pràctica del ciclisma a aquesta ciutat es realitza sobretot cap a llocs fora del municipi, gràcies a l’existència de corredors naturals, la renovació de camins rurals i la creació de noves vies verdes als darrers anys. Però aquestes vies, amb algunes excepcions, no tenen continuïtat urbana dins la ciutat, i és per això que l’ajuntament rubinenc ha posat en marxa aquesta actuació, que també tindrà trams per als vianants.

El recorregut del carril s’iniciarà a dos punts: la via verda que discorre pel Torrent dels Alous i la carretera de Rubí, on s’empalma amb un tram ja existent. El traçat tindrà diferents trams que variaran en funció de cada cas. En aquells on el carril bici sigui separatiu, l’amplada serà d’un metre vint o de dos metres, segons tingui un o dos sentits. Si a més el carril se situa a la mateixa alçada dels vehicles a motor, serà més ample i anirà protegit per unes balises tipus zebra. En aquells trams on concorren bicicletes i vianants, hi haurà una amplada mínima de dos metres i mig i el vial estarà marcat amb una línia de punts. Durant tot el recorregut s’han projectat un total de sis aparcaments exclusius per a bicicletes.

El nou carril bici unirà diverses zones de Rubí. Així la ciutat disposarà d’un recorregut urbà continu per a ciclistes

Els paviments també seràn diversos. El nou carril bici es realitzarà amb una barreja de formigó, paviment de llambordes i sòl estabilitzat, segons el tram. A les ampliacions de voreres s’usarà el mateix acabat de les exestents, i a les zones verdes es posarà sòl estabilitzat i voreres de formigó. Als encreuaments s’hi preveu la pavimentació de la pista mitjançant morter sintètic de color vermell.

Quant al mobiliari urbà, s’hi posaran papereres i panells informatius, i també es reubicaran punts de llum que existeixen dins el traçat. Així mateix, hi haurà rampes per eliminar les barreres arquitectòniques, guals per a persones amb discapacitat i senyalització vertical i horitzontal adaptada a la normativa vigent. El pressupost total de l’obra és d’uns 94.000 euros.

Back To Top