Skip to content

Obres civils a Castelldefels i Barberà del Vallès

Castelldefels i Barberà del Vallès seran els imminents escenaris on s’hi desenvoluparan les properes obres civils d’Hercal. L’arranjament de diferents aparcaments exteriors i la remodelació de dos carrers suposaran una millora pels habitants d’ambdues poblacions, sobretot quant a accessibilitat i funcionalitat de les respectives àrees.

Castelldefels s’arreglarà el paviment de quatre aparcaments exteriors: el del carrer 11 amb el passeig marítim, el que es troba al costat del carrer Lola Anglada, el proper a l’escola Guinovart i el parking de l’avinguda Constitució, davant el número 26. En tots els casos s’hi realitzaran dues accions principals. D’una banda, l’escarificació del terreny amb maquinària autoanivelladora i repartiment del material existent i, per una altra, l’aportació de tot-u de cantera. Aquest material tindrà un gruix màxim de tres centímetres de mitjana i, amb ell, es refaran pendents. També s’hi inclou el rec del paviment amb camió cuba, així com el compactat de tota la superfície amb rodet autopropulsat. En total s’actuarà sobre 14.000 metres quadrats, amb un pressupost d’uns 30.600 euros.

Les obres a Castelldefels i Barberà són de diferent naturalesa, però ambdues pretenen millorar el dia a dia de la ciutadania.

L’obra de Barberá del Vallés consisteix a reprendre les obres de remodelació iniciades per una altra empresa, que va abandonar al setembre de 2018. Els carrers afectats són els del Doctor Ferran i el del Pintor Murillo, properes al mercat municipal. L’objectiu de l’actuació era i és potenciar el comerç, creant una gran àrea de vianants, restringint el trànsit rodat i eliminant barreres arquitectòniques. En definitiva, es tracta de millorar la mobilitat, l’accessibilitat i crear un espai de relació i activitat humana. Per fer-ho possible es realitzaran diverses actuacions; al carrer Doctor Ferran s’hi faran enderrocs, s’instal·laran serveis, nou paviment, enllumenat i arbrat. Al del Pintor Murillo s’actuarà en diversos trams i es faran obres diferents segons les necessitats de cadascun d’ells. En general seran treballs d’enderrocs, pavimentació, senyalització i instal·lació de serveis nous. La superfície total d’actuació és d’una mica més de 1.700 metres quadrats.

Back To Top