skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Deconstrucció De La Central Tèrmica Cristóbal Colón, A Huelva

Deconstrucció de la Central Tèrmica Cristóbal Colón, a Huelva

Hercal ha executat la deconstrucció de l’antiga nau de turbines de la Central Tèrmica Cristóbal Colón, a Huelva. Aquest projecte destaca per la seva especial complexitat, precisant l’ús de solucions innovadores com una cortina de demolició i una maquinària única.

El projecte va resultar finalista als premis organitzats per l’AEDED.

Fase 1 de la deconstrucció de la Central Tèrmica:

En la primera fase es van enderrocar les xemeneies, calderes, sitges i cintes de carbó, i la nau de turbines per a una fase posterior.

Fase 2: Deconstrucció de la nau de turbines:

Una de les primeres tasques va ser la retirada de la coberta de la nau i dues de les seves quatre façanes amb especials mesures de seguretat. Després es van retirar els residus i el fibrociment i es va procedir a enderrocar mecànicament la nau de turbines.

Per a això es va usar una retroexcavadora de 105 tones amb un braç telescòpic de 40 metres d’abast i implements adequats al treball a realitzar: demolidores, cisalles i martell hidràulic.

A més de la Volvo EC750 EL es va usar una altra retroexcavadora de 45 tones dotada d’un demolidor secundari amb imant acoblat, per anar segregant la ferralla de la runa i reciclar-la.

Elements innovadors en la deconstrucció:

Un dels reptes més importants d’aquest tipus d’enderrocs és evitar la formació de pols. Així, es va dissenyar per a aquesta obra un sistema d’impulsió i polvorització d’aigua acoblat als braços d’excavació i demolició de les màquines.

Altres elements innovadors utilitzats en la deconstrucció de la Central Tèrmica Cristóbal  Colón han estat un canó d’aigua Dust Fighter 7500 i la pantalla de demolició dissenyada, calculada i construïda per #Hercal especialment per a aquesta tasca.

Durant la deconstrucció de la Central, Hercal ha solucionat diverses dificultats, com les de les armadures llises de les bancades de les turbines. Per enderrocar dins del termini es va emprar un martell hidràulic de set tones acoblat al braç d’excavació de la Volvo EC750 EL.

El tall de #canonades de fuel va ser una altra etapa delicada per l’existència de finestres cada 20 metres que ens impedien realitzar una neteja convencional de les canonades  que, a més a més, estaven parcialment plenes de combustible.

La solució adoptada va ser tallar amb serra pneumàtica de vaivé les canonades per no generar espurnes. També es van construir taps o stoppers per evitar vessaments d’hidrocarburs durant el procés de tall i manipulació.

Back To Top