skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Demolició Industrial D’edificacions A Esplugues

Demolició industrial d’edificacions a Esplugues

Hercal està executant hores d’ara una demolició industrial a Esplugues, on s’allotjarà en el futur un centre logístic de LIDL. Els treballs, iniciats durant el mes d’agost, consisteixen en l’enderroc de totes les edificacions industrials existents en la cruïlla del carrer del Gall, a Esplugues, després de la retirada del material amb contingut d’amiant, com ara el fibrociment.

Una demolició industrial per fases:

L’objetiu de la feina és la demolició completa de totes les edificacions existents. No obstant això, abans s’ha hagut de redactar i executar un pla específic per retirar els metarials amb contingut d’amiant. Hercal, inscrita al RERA amb número 79/AB/11, disposa de personal tècnic i operaris qualificats per a portar a terme els treballs de desmuntatge i retirada de materials que continguin amiant, tant material friable com no friable. En aquest cas, el material a retirar, bàsicament uralita, era no friable.

Una vegada executat el pla i la retirada dels materials sensibles, era el moment d’encetar l’enderroc de les edificacions amb mitjans mecànics. Hercal executa aquesta demolició industrial amb personal i maquinària pròpia. Concretament, en el que portem de demolició, la Liebher R946 ha estat destinada allà, treballant amb el ritme i productivitat habituals d’una màquina amb unes prestacions lloables.

En les properes setmanes s’executarà l’enderroc mecànic de la resta d’edificacions, i després de la separació i tractament específic dels diferents residus generats, està prevista la instal·lació de la matxucadora Kleeman MR110Z, que amb una capacitat de trituració de 300 tones cada hora, assegura màxima eficiència.

Hercal disposa d’equip tècnic, mitjans humans i maquinària pròpia. Tot l’equipament necessari per a l’execució d’una demolició industrial, com en aquest cas, però també de qualsevol enderroc, incloent la càrrega, transport i gestió dels residus generats en compliment de la normativa mediambiental amb una total solvència, seguretat, qualitat i dins dels terminis pactats.

Back To Top