Skip to content

Qui som.

Hercal és una empresa jove l’activitat principal són els enderrocs i l’execució de projectes d’obra civil. Des de la excavació i el moviemiento de terres, fins el lliurament definitiu de l’obra.

Una empresa jove i conscient que la recepta del progrés, consolidació i creixement d’un projecte empresarial inclou entre els seus ingredients valors com l’esforç, la responsabilitat i l’honestedat. Sobre aquesta base, la competència i la qualitat marquen la diferència en la consecució de la fi última: la feina ben feta, el tracte complert, el client satisfet.

Aquesta ha estat en aquests anys la finalitat última de Hercal: la satisfacció del client. I per això comptem amb el principal actiu de l’empresa: les persones. Persones competents en les seves especialitats professionals que formen un equip coordinat, eficaç, productiu i fiable. Un equip estable que creix compassadament per créixer junts i a llarg termini.

Un equip humà que, equipat amb maquinària pròpia per a l’execució de projectes d’enderroc, obra civil pública o edificació privada, garanteixen el compliment d’aquesta finalitat, garanteixen la satisfacció del client. Satisfacció acreditada pel nombre d’obres executades amb èxit al llarg de la nostra trajectòria per diferents clients, públics i privats.

Membres de l'AEDED

L’Associació espanyola de demolició, descontaminació, tall i perforació (AEDED), és la plataforma de suport a les empreses i professionals vinculats amb el gremi de demolició, la descontaminació de residus perillosos, el tall i la perforació.

Visita’ns a l’AEDED
Signem el Pacte Mundial

Hercal és una de les més de 2000 entitats adherides a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i els seus 10 Principis universals de conducta i acció en matèria de Drets Humans i Empresa, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. Aportem el nostre gra de sorra per afavorir la consecució d’objectius de desenvolupament sostenible.

EL COMPROMÍS AMB LA QUALITAT
ISO-14001-Hercal-2019

Hercal és una empresa que cerca un model de gestió sostenible mitjançant la implantació de la normativa UNE-EN ISO 9001:2015, un conjunt documental de gestió ambiental que supedita tots els aspectes de la gestió d’Hercal des del punt de vista de la responsabilitat ambiental.

Un sistema integral basat en un procés de millora continuada que compta amb la participació activa dels equips professionals de l’empresa, units en la voluntat de rubricar el compromís d’Hercal amb el medi ambient.

Perquè minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat és un objectiu corporatiu i una responsabilitat que transcendeix més enllà del present.

ISO-gestion-de-calidad-Hercal-2019

La competència i la qualitat són eixos definitoris de la cultura empresarial d’Hercal. Però no són sonores paraules buides de contingut, ni molt menys. Entenem el compromís com allò que és: l’obligació contreta, la paraula donada.

Per això Hercal ha desenvolupat un sistema de gestió basat en la qualitat i les necessitats derivades del creixement de l’empresa mitjançant l’aplicació de la norma UNE-EN ISO 14001:2015. Perquè entenem que el compromís, la paraula donada, té encara més valor si es rubrica, si es formalitza sobre protocols reconeguts que valoren la intensitat del compromís amb la gestió de manera objectiva.

El repte d’implementació que suposa l’aplicació de la normativa ISO als procediments de treball i gestió empresarial només és possible amb la implicació transversal dels professionals d’Hercal, que esdevenen el principal actiu de l’empresa.

ISO-45001-Hercal-2019

La seguretat és condició a priori, no pas una característica més d’Hercal. Som especialment sensibles i estem compromesos amb aquest aspecte fonamental: la vetlla per les condicions de seguretat òptimes de les persones que fan realitat els nostres projectes.

Per aquest motiu hem implementat un Sistema de Prevenció de Riscos Laborals inclòs en el Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi Ambient, complint amb tot plegat amb totes les normatives vigents en aquesta matèria.

Aplicar aquest Sistema de Prevenció inclou la formació en matèria de prevenció dels treballadors i treballadores d’Hercal, però també la incorporació de mecanismes de control que es fan extensius i condicionen a les empreses subcontractades.

I és que la seguretat i la salut de les persones que treballen amb o per a Hercal és una condició, una exigència inqüestionable. Perquè no podem, ni volem, jugar amb la seguretat de les persones.

Salut i Seguretat (Stop work)

La Seguretat i Salut en el Treball la lidera la Direcció, amb un compromís ferm i visible, i està integrada a tots els nivells de l’Organització. En aquesta línia, HERCAL manté un compromís constant per a promoure i consolidar la cultura de la salut i la seguretat de totes les persones implicades en les seves activitats en qualsevol lloc del món, millorant el coneixement dels riscos i impulsant comportaments responsables, a fi d’assegurar el desenvolupament d’un treball amb les màximes garanties de qualitat i sense accidents.

 

Ens comprometem també a salvaguardar el Medi Ambient, reduint l’impacte ambiental en la nostra activitat amb la prevenció de riscos i comportaments responsables en aquesta matèria.

Creiem fermament que aquestes actuacions contribueixen a defensar el nostre benestar i el de les generacions futures.

 

Totes les persones que treballen per a nosaltres representen el bé més valuós, que ha de ser sempre acuradament tutelat. Per això demanem a cadascun dels nostres treballadors que intervingui i detingui qualsevol activitat que pugui suposar un risc per a la seva salut i seguretat o que pugui causar un mal al medi ambient, o bé per a la de les persones amb les quals interactua. Tot treball s’executa de forma 100% segura, en cas de dubte o discrepància es paralitza el treball. Política de Stop Work.

 

També sol·licitem a cada treballador que notifiqui ràpidament al seu supervisor immediat, o al representant de HERCAL de més alt rang en el centre de treball, tot comportament no segur, així com i qualsevol acció, omissió o situació que pugui provocar potencialment un accident o un mal mediambiental. No hem d’oblidar que els Comandaments Intermedis són els agents més directes per a integrar la seguretat en l’operació diària. Així mateix cada treballador és 100% responsable de la seguretat, tant per a si mateix com per als seus companys, havent de participar activament

 

L’ordre de Stop Work ha de donar-se de bona fe. Hercal no culpabilitzarà ni responsabilitzarà a aquells empleats o personal subcontractat que assenyalin una situació perillosa, o que interrompin les activitats, encara que posteriorment s’arribés a demostrar que aquesta acció era innecessària, perquè la salut i la seguretat dels treballadors i protecció del medi ambient són el primer.

Les instal·lacions d’Hercal a Terrassa

Hercal disposa d’unes modernes instal·lacions a la ciutat de Terrassa (Barcelona), on s’ubiquen les nostres oficines, magatzem de materials, pàrquing de maquinària i els tallers des d’on es fa el manteniment i reparació de les màquines i vehicles que fem servir per assolir els projectes de demolicions, enderrocs, excavacions i moviment de terres.

Delegació Hercal a Madrid

C/ Martínez Villergas, 49 1ª planta 28027 Madrid
Tel. 914 894 853

Els valors i les persones

La responsabilitat social Corporativa

Més enllà del lògic compliment de les lleis i les normes vigents, Hercal estableix i reconeix una responsabilitat que transcendeix de l’activitat empresarial i econòmica; una responsabilitat social que passa per una contribució activa a la millora social.

Per a aconseguir un equilibri entre les dimensions econòmiques i socials, que s’afegeixen al compromís mediambiental, se segueixen un conjunt d’estratègies a partir dels compromisos d’Hercal amb la formació continuada del personal, la qualitat, la seguretat i el medi ambient.

Conformen el marc d’actuació de l’empresa en la seva vessant més social, destinant recursos a donar suport a iniciatives de caràcter cultural, social i esportiu.

El valor de talent i el coneixement

Des que fa quinze anys Hercal iniciés la seva activitat empresarial, la plantilla de treballadors i treballadores no ha deixat de créixer esglaonadament en el que constitueix un dels trets diferencials que més ens enorgulleix: l’estabilitat laboral.

Amb processos de selecció de personal molt acurats, mirem d’incorporar no només magnífics professionals, sinó també bones persones. Perquè l’esperit familiar que resideix en l’essència fundacional d’Hercal es mantingui i s’estengui durant el procés de creixement.

Al cap i a la fi, les persones que diàriament treballen a Hercal són les cares i són els ulls de l’empresa; les persones que donen vida a un projecte empresarial que té com a gran objectiu la satisfacció de qui diposita la seva confiança en nosaltres: els nostres clients.

El valor de la igualtat

La nostra empresa ha treballat des de sempre amb una orientació i voluntat decidida per la igualtat i la no discriminació per raó de gènere. Però no es tracta tan sols d’evidenciar una voluntat, sinó d’establir els canals per fer efectives les polítiques que permetin avançar en aquest ferm compromís.

Per això disposem d’un Pla d’igualtat d’oportunitats, que recull els criteris ètics i socials de l’empresa en la gestió interna i externa. Perseguim una cultura a favor de l’equitat i de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, sensibilitzant a tota la comunitat sobre la no discriminació i el tracte per igual en el creixement personal i professional de tots els membres del nostre col·lectiu.

A més, hem posat en marxa polítiques actives per afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, en la mesura d’equilibri dels recursos i disponibilitats.

Back To Top