skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
En Marxa Les Obres De Reurbanització En El Barri De Casagemes, Badalona.

En marxa les obres de reurbanització en el barri de Casagemes, Badalona.

Hercal ja treballa en el projecte de reurbanització del carrer Sant Josep Oriol i el tram del carrer Triomf fins a Francesc Planas i Casals, al Barri de Casagemes en Badalona.

L’objecte del projecte és la reurbanització completa dels carrers esmentats i la finalitat és la continuació amb els mateixos criteris dels carrers annexes, que també han estat objecte d’altres projectes de reurbanització. El termini d’execució de les obres del Projecte es preveu que sigui de 6 mesos.

La solució adoptada consisteix en la construcció d’una plataforma única, sense distinció d’alçada entre voreres i calçada que donarà continuïtat a la plataforma ja existent del carrer Torrebadal.

La diferenciació entre zones de pas de vianants i vehicles es farà amb la utilització de diferents materials, d’una banda llambordins de formigó per les voreres i asfalt per la calçada. La transició entre ambdós materials la farà un encintat de peces de formigó de 30×30 cm.

Afectació de Serveis

Els serveis existents afectats per les obres de reurbanització son: enllumenat públic, clavegueram, gas, baixa tensió i telefonia.

El projecte preveu la renovació de la xarxa de clavegueram d’aquests carrers afectats pel Pla Director de Clavegueram de Badalona, que suposaran la implantació de:

Al carrer Sant Josep Oriol

  • Un tub de clavegueram de 1200 mm de diàmetre al tram entre el carrer Triomf i el carrer Torrebadal
  • Un tub de 1000 mm de diàmetre al tram comprés entre el carrer Joan Peiró i Triomf

Al carrer Triomf:

  • Un tub de1000 mm de diàmetre al tram comprés entre el carrer Sant Josep Oriol i Francesc Planas i Casals

La construcció d’aquests trams de clavegueram i la poca fondària a la que es poden col·locar els tubs produiran les següents afectacions de serveis existents:

Gas natural: 4 afectacions

  1. Carrer Sant Josep Oriol amb carrer Joan Peiró i amb carrer Torrebadal
  2. Carrer Triomf amb carrer St. Josep Oriol i amb carrer Francesc Planas i Casals

Aigua: 3 afectacions

  1. Carrer St. Josep Oriol amb carrer Joan Peiró i amb carrer Triomf
  2. Carrer Triomf amb carrer Sant Josep Oriol

Xarxa de FECSA-ENDESA

  1. Carrer Sant Josep Oriol amb carrer Joan Peiró, amb carrer Triomf i amb carrer Torrebadal
  2. Carrer Triomf amb Francesc Planas i Casals

Una altre afectació que suposarà una modificació de serveis existents, serà la xarxa de baixa tensió d’Endesa atèsq que es preveu el soterrament de les línies aèries existents. Un altre servei que es renova és l’enllumenat públicsubstituïnt les llumeneres existents per unes altres amb làmpades LED.

Back To Top