skip to Main Content
Enderroc A Montcada I Reixac Per Construir Un Supermercat Lidl

Enderroc a Montcada i Reixac per construir un supermercat Lidl

Hercal ha dut a terme un important enderroc a Montcada i Reixac: el de l’antiga fàbrica de plaques de coure per a circuits elèctrics Aismalibar. Al seu lloc s’hi construirà un nou establiment comercial de la cadena de supermercats Lidl. Aquest era un gran complex industrial de més de 16.000 metres quadrats de superfície, amb moltes naus de diferents nivells unides entre elles i amb diferents sistemes constructius, de manera que la demolició presentava certa dificultat. A més, els edificis a demolir limitaven amb zones residencials en una de les seves façanes, cosa que soposava extremar la cura en el procés.

enderroc a Montcada 1

Després de l’enderroc a Montcada i Reixac, una antiga fàbrica d’elements per electricitat passarà a ser un supermercat.

Les actuacions prèvies a aquest enderroc a Montcada van ser, com sempre, diverses. Primer el reconeixement previ de l’edificació, així com les llicències i permisos. Després el tractament especial a aquells edificis que havien estat magatzems de productes tòxics o contaminants. Finalment van arribar l’anul·lació de les instal·lacions existents, l’apuntalament previ i la definició de la gestió de residus.

A l’enderroc de Montcada s’hi poden distingir i explicar perfectament les diferents etapes d’un procés que té la seva complexitat.

enderroc a Montcada 2

Quant a la demolició pròpiament dita, va començar amb el desmuntatge dels elements que no formaven part de l’estructura de l’edifici i la neteja del mateix. Després es van desmuntar les instal·lacions, com ascensors, calefacció, refrigeració o els grups electrògens. L’enderroc mecànic va consistir en desmuntar les diferents parts dels edificis de manera ordenada: fusteria, elements divisoris no estructurals, cobertes, elements estructurals, forjats intermitjos i parets de càrrega. Les façanes exteriors es van executar de fora a dins, sense comprometre els exteriors de la parcel·la.

La darrera etapa d’aquest enderroc a Montcada i Reixac va ser la neteja del solar per deixar-lo preparat per la construcció del nou establiment comercial de la ciutat.

Back To Top