skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Enderroc D’edificacions Al Carrer Diputació De Barcelona

Enderroc d’edificacions al carrer Diputació de Barcelona

Hercal està executant l’enderroc d’edificacions al carrer Diputació per a Núñez i Navarro. Els treballs consisteixen en l’enderroc complet de les edificacions existents fins a la cota superior de paviment de la planta baixa.

Els treballs, que ja s’estan duent a terme per equips especialitzats de l’àrea d’enderrocs i demolicions d’Hercalinclouen les instal·lacions i canalitzacions existents mitjançant la combinació de mitjans manuals i mecànics, així com l’enderroc dels paviments existents que es calculen en una xifra propera als 520 m2

Els treballs d’enderroc d’edificacions responen al projecte realitzat per l’àrea d’enderrocs i demolicions, que també es farà càrrec de la direcció facultativa, de la coordinació de seguretat i permanència, així com de la càrrega, transport i gestió de residus en abocador autoritzat.

També està inclòs en els treballs d’enderroc la realització i tramitació del Pla de treball amb risc d’exposició a l’amiant. Hercal està inscrita al RERA amb número 79/AB/11, disposa de personal tècnic i operaris qualificats per dur a terme els treballs de desmuntatge i retirada de materials que continguin amiant, tant material friable com no friable, segons Reial Decret 396/2006.

Enderroc d'edificacions a Barcelona

 

A la conclusió dels treballs d’enderroc d’edificacions a Barcelona, Hercal executarà el tancament del solar mitjançant una paret provisional de pladur, col·locant una porta batent de xapa grecada de 4 per 2 metres. El projecte inclou la impermeabilització de les mitgeres de les edificacions existents mitjançant poliuretà projectat (300 m2).

L’enderroc d’edificacions al carrer Diputació del Barcelona es porta a terme amb personal i maquinària pròpia. Hercal és una empresa acreditada per a demolició per l’Asociación Española de Empresarios de Demolición (AEDED).

El termini previst per a la realització completa dels treballs d’enderroc de les edificacions del carrer Diputació se situa en els 40 dies.

Back To Top