skip to Main Content
Enderroc Manual De L’interior D’un Edifici Per A Nous Usos

Enderroc manual de l’interior d’un edifici per a nous usos

Enderroc manual de tots els elements interiors de l’edifici situat a la Rambla Marina de l’Hospitalet. Un altre treball de demolició per procediments manuals executat per Hercal ja està en marxa. L’objectiu del client és la reforma de l’edifici existent per a nous usos comercials i com a oficines.

Enderroc manual interior d'edifici

Els treballs d’enderroc que s’estan duent a terme en aquest edifici de L’Hospitalet són essencialment mitjançant procediments manuals atès que l’objectiu en conservar l’estructura per activar-ne una altra distribució d’espais i usos.

Enderroc manual: descripció de treballs.

Enderroc manual d'edifici a Barcelona

 • Enderroc manual amb martell trencador de parets de 10, 15 i 30 centímetres.
 • Enderroc manual de mampares de fusta, alumini, vidre i ferro amb martell.
 • Enderroc de barana d’obra ceràmica o morter de 15 centímetres amb mitjans manuals.
 • Extracció de paviments de terratzo i gres.
 • Enderroc de falsos sostres de guix arrencant les plaques de 60×60 i 120×60 centímetres.
 • Enderroc manual de plafons d’alumini i llana de roca dels falsos sostres.
 • Enderroc manual de forjats, fusteries interiors, instal·lacions i equipament fix com sanitaris o mobiliari.
 • Enderroc d’escala metàl·lica
 • Desmuntatge d’ascensors: Portes, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadres de maniobra i instal·lació elèctrica d’ascensor i sis parades per procediments manuals.
 • Enderroc manual de recrescuts de formigó i morter en massa de 8 centímetres.
 • Demolició de marquesina d’accés incloent tall de forjat.
 • Enderroc complet d’habitatge del conserge en coberta amb estructura d’obra de fàbrica, incloent les instal·lacions i canalizacione existents.
 • Enderroc manual de lloses i esglaons d’escala per tornar a escalonar.
 • Enderroc de solera de formigó en massa amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa.
 • Enderroc de fusteries exteriors de la façana principal i mitgera posterior.

Hercal compta amb una àmplia experiència en l’execució d’enderrocs manuals, tècnics i mecànics. Maquinària pròpia, incloent robots de demolició, i personal qualificat garanteixen la satisfacció del client i el compliment dels terminis acordats per a l’execució.

Back To Top