skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Enderroc Mecànic De La Piscina Del Turó De La Peira

Enderroc mecànic de la piscina del Turó de la Peira

Enderroc mecànic de l’antiga piscina del Turó de la Peira, a Barcelona. Aquest ha estat l’objecte de l’actuació que Hercal ha dut a terme per BIMSA, a Barcelona. La demolició mecànica de les edificacions es va realitzar amb retroexcavadora de rodes o orugues de goma proveïdes de cisalla hidràulica i cassó d’enderroc i martell. L’enderroc es va executar en sentit invers a la construcció evitant així qualsevol possible efecte de gir a mesura que es s’anaven desestabilitzant els moments generats en l’estructura.

Segons informava BTV, feia anys “que els veïns i veïnes del Turó de la Peira reclamaven una renovació total de la piscina del carrer de Sant Iscle. Va ser construïda el 1973 i moltes persones han après a nedar a la piscina del Turó de la Peira i algunes d’elles, fins i tot, han estat campiones de Catalunya i Espanya. Al llarg d’aquest temps, però, les instal·lacions havien quedant obsoletes“.

Enderroc mecànic de l’edificació: minimitzant les molèsties al veïnat

En totes les obres, els nivells sonors emesos per les màquines, els vehicles i el tipus de treball a executar ocasionen molèsties als veïns. És per això que, seguint la normativa d’obligat compliment, tots els elements mecànics d’Hercal incorporen sistemes reductors o limitadors. La proposta presentada per Hercal mirava d’evitar sempre que fos possible els treballs per impacte.

La maquinària d’Hercal anava equipada amb pinces per a tall hidràulic per tallar l’estructura que es dipositava sobre el paviment a mesura que avançava l’enderroc. D’altra banda, durant els treball de demolició i enderroc es va activar un sistema de reg constant amb aigua reciclada per evitar la dispersió de pols.

Compartim aquí la vídeo-notícia de BTV publicada a l’inici dels treballs d’enderroc de la piscina del Turó de la Peira. Tot i el to nostàlgic del veïnat tot veient la demolició de la seva piscina de tota la vida, des d’Hercal considerem que l’enderroc és precísament el punt de partida d’una piscina nova i millor.

Retirada i gestió del material amb contingut d’amiant

Abans d’arrencar amb el treballs d’enderroc de l’equipament esportiu del Turó de la Peira, Hercal, una vegada enllestits els treballs de neteja interior de les edificacions, va retirar els elements amb contingut d’amiant de tota la zona de treball. Només després de gestionar adequadament la retirada dels elements de fibrociment es va procedir a l’enderroc mecànic. Hercal és una empresa inscrita en el Registre d´Empreses amb Risc d’Amiant (R.E.R.A) amb el nº 79/AB/11 en data 29 de desembre del 2011.

El personal d’Hercal va treballar durant tot aquest procés amb granota de treball i mascaretes especials, amb jornada laboral limitada i procedint a la seva descontaminació al final de la jornada en la cabina instal·lada en obra. Els elements retirats van ser plastificats amb film de polietilè flexible i resistent, i identificats adequadament com materials amb contingut d’amiant.

Tractant-se de “residus de la construcció i demolició, materials de construcció que contenen amiant (Codi CER 17 06 05)”, van ser lliurats a ATLAS GESTIÓ MEDIAMBIENTAL, SA, gestor autoritzat per al seu dipòsit a l’abocador controlat localitzat a Castellolí.

OBRA:
Enderroc de la piscina municipal del Turó de la Peira.
CLIENT:
Barcelona de Infraestructures Municipals (BIMSA).
EXECUCIÓ:
Agost-setembre de 2016.

Back To Top