skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Enderroc De Nau Industrial A Terrassa

Enderroc de nau industrial a Terrassa

Enderroc nau industrial per mitjans mecànics i manuals

Enderroc nau industrial situada al carrer Rambleta del Pare Alegre, a Terrassa. Aquest ha estat l’objecte d’aquesta actuació d’Hercal, empresa especialitzada en enderrocs i demolicions mecànics, tècnics i manuals. L’enderroc de nau industrial, situada en entorn urbà, s’ha realitzat per empenta mitjançant retroexcavadora, pala carregadora i grua . L’enderroc de la nau és el primer pas per a l’obertura d’un nou Macdonalds a la ciutat de Terrassa.

Característiques de la nau a demolir

Es tracta d’un edifici de 5.393 metres quadrats construït sobre una parcel·la de 2.568 metres quadrats, limitada per la Rambleta de Pere Alegre i el carrer Pintor Fortuny. L’altura de l’edificiació és de 16 metres en el costat més alt i de 12 metres de mitjana en la resta amb una base d’edifici trapezoïdal.

L’estructura de la nau industrial és heterogènia: pilars i forjats de formigó armat, forjats en volta de canó amb encofrat ceràmic, armadures per a formació de coberta prefabricades de formigó i corretges prefabricades de formigó.

Les cobertes són a dues aigües, amb base de rajola ceràmica i acabat superior en teula àrab. Les façanes eren d’obra de fàbrica de maó massís de 30 centímetres de gruix enfoscades a dues cares. L’accés per a vehicles es realitzava mitjançant grans portes metàl·liques.

Enderroc nau industrial a Terrassa. Estat inicial

Enderroc de nau industrial: descripció dels treballs

Enderroc de cobertes

Per a la demolició del peto de coberta en el límit amb l’edifici veí es va realitzar primer una plataforma volada cap a la propietat confrontant, protegida d’acord amb la normativa de seguretat i des de la qual s’anirà enderrocant el peto cap al solar, evitant la caiguda de runes a la propietat veïna.

  • Retirada de la teula àrab amb especial cura de vores i sortints.
  • Demolició de les corretges i suport de la coberta amb mitjans mecànics
  • Demolició de les encavallades de formigó
Enderroc de façanes

Per emprendre l’enderroc de la façana de la nau es va instal·lar una bastida en tota la seva alçada des del qual es va realitzar la demolició perquè la runa caigués a l’interior de l’edifici, sobre la planta a la que s’està treballant.

Enderroc de mitgeres

Amb especial cura per evitar qualsevol tipus de dany a les parets dels edificis confrontants, l’enderroc es va realitzar manualment des la bastida.

Demolició de forjats

Els forjats s’han demolit pany a pany, respectant pilars i jàsseres i mitjançant l’ús de maquinària específica des de la planta inferior.

Enderroc d’estructures

Conclosos els treballs d’enderroc dels elements de cada planta, es va procedir al tall i picat de la bigues i pilars.

Demolició de soleres i fosses

La solera de la nau industrial ha estat picada amb mitjans mecànics fins a arribar al terreny sobre el qual descansava la mateixa. Amb els mateixos mitjans mecànics, les fosses existents en planta baixa es demoliran fins a un metre per sota de la seva cota inferior.

Respecte de la separació de residus, l’enderroc de nau industrial a Terrassa a càrrec d’Hercal compleix amb el que estableix el Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Back To Top