skip to Main Content
Finalitzen Els Enderrocs Per A La Construcció De Trasters A Barcelona

Finalitzen els enderrocs per a la construcció de trasters a Barcelona

Hercal ha conclòs ja els enderrocs per a la construcción de trasters a l’aparcament soterrani del carrer Marina on Cererols Construccions té previst construir el que serà un centre de trasters de Oh My Box a Barcelona i que està previst inaugurar al mes de juliol.

Per a dur a terme els treballs d’enderroc s’ha utilitzat el robot de demolició, a més de mitjans manuals. A més de l’obertura d’un fossat per a un futur ascensor i escala auxiliar que durant la fase d’enderroc ha servit per a l’extracció de runes, els treballs inicialment s’han circumscrit a les plantes sisena i setena.

En el futur l’aspiració és transformar completament el que avui és un aparcament soterrani en el gran centre de trasters de Oh My Box a Barcelona.

Dins de la fase d’enderrocs, Hercal ha executat els següents treballs específics:

  • Demolició d’envans de fàbrica de maó
  • Demoliciónn d’envans de fàbrica de maó en façana
  • Demolició de vorades de formigó
  • Demolició de fals sostre registrable
  • Demolició de rampa entre plantes existent de cant 25cm composta per entrebigat de forjat unidireccional més la capa de compressió de formigó, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, i càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l’abocador.

Un cop conclosa la fase d’enderroc és el moment d’iniciar els treballs de forjat i formigonat amb l’objectiu de crear la màxima superfície útil sobre la qual Cererols Construccions té previst construir els trasters definitius.

Enderrocs per a la construcció de trasters a Barcelona

Tant a la planta sisena com a la setena el forjat serà de 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d’acer galvanitzat. En ambdós casos, està previst ignifugar mitjançant l’aplicació d’un aïllament de 4 cm de gruix, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials.

En aquesta actuació està exercint de cap d’obra en Sergi Prat en col·laboración amb l’àrea d’enderrocs que coordinen la Marta Alonso i en Jordi Ortiz.

Back To Top