skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Excavació I Extracció De Terres Sobre Cinta Transportadora

Excavació i extracció de terres sobre cinta transportadora

Client: Nuñez i Navarro
Año de ejecución: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Els treballs consisteixen en la formació de murs pantalla en tot el perímetre de l’àmbit d’actuació, s’excavaran les pantalles, col·loquen armadures i formigonat de murs pantalla. Excavació de l’espai entre pantalles de l’obra amb una fondària total d’excavació és de 15m que s’executarà en 5 trams de 3 metres cadascun.

En primer lloc s’excavaran els primers 3 metres de fondària, posteriorment es procedirà a la formació de biga riostra, execució d’ancoratges, un cop finalitzada aquesta primera fase es procedirà de igual manera amb les quatre fases restants fins arribar al fons d’excavació a 15 metres de fondària.

Es realitzarà una primera fase d’excavació de terres en la que s’executarà una rampa d’accés per la que podran accedir els camions a l’interior de l’obra i seran carregats directament amb giratòria. Es realitzarà una segona fase que consistirà en l’excavació de la rampa, en aquesta segona fase, les terres es carregaran sobre una cinta transportadora de terres que les treu fora de l’obra.

Back To Top