skip to Main Content
Hercal Dissenya I Construeix Una Cortina De Demolició única

Hercal dissenya i construeix una cortina de demolició única

La cortina de demolició que ha dissenyat, calculat i fabricat Hercal es va estrenar a la part més complexa de la deconstrucció d’una central tèrmica a Huelva: la zona de tractament d’aigües. I és que la cantonada de la nau de turbines que s’havia d’enderrocar estava adossada a la cantonada d’un magatzem de la planta de tractament d’aigües en ús. La part que s’havia d’enderrocar media 25 metres i aquest magatzem tenia una alçada de 4 metres. Per tant, s’havia d’impedir que la runa li caigués a sobre.

cortina de demolició 1

Hercal ha dissenyat una cortina de demolició per protegir les construccions annexes a un enderroc.

Per realitzar la demolició sense riscos es va utilitzar aquesta pantalla o cortina de demolició sostinguda per una grua autopropulsada que va impedir la projecció de runa i els possibles desperfectes. Aquesta pantalla pot ser més curta o més llarga depenent de la feina a realitzar. En realitat Hercal ha dissenyat i fabricat dues cortines de demolició de 20 metres cadascuna, que es poden unir i formar una gran cortina de 40 metres. L’amplada està composada per 8 làmines d’un metre cadascuna, unides per cables flexibles.

cortina de demolició 2

La cortina de demolició pot assolir una alçada de 40 metres i està feta bàsicament d’acer.

El material principal utilitzat a la cortina de demolició és l’acer, present als perfils laminats i xapes, els cargols, les rosques i volanderes i les orelles d’hissat (els enganxalls per on es lliguen els cables per pujar-la). Aquest nou element ha vingut a solucionar una problemàtica específica d’un enderroc, però a la vegada servirà per a moltes altres obres que tenim en marxa, les projectades i les que vindran. I és que l’empresa està constantment treballant per implementar millores i acostar-se a la perfecció en totes les seves àrees de negoci.

Back To Top