skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Hercal Enderrocs: Demolició D’edifici A Terrassa

Hercal enderrocs: demolició d’edifici a Terrassa

Aquesta setmana Hercal ha començat a Terrassa l’enderroc d’un edifici d’habitatges socials, on també s’hi ubicava l’antic mercat de Sant Cristòfol. Es tracta d’una construcció antiga i en mal estat que, un cop finalitzada la demolició, s’urbanitzarà.

Com a qualsevol enderroc, el procés té diferents fases. Abans d’iniciar-lo es va fer un clos del perímetre de l’obra per evitar l’accés de persones i l’abocament d’escombraries. Seguidament es va passar a anul·lar els subministraments de telèfon, llum i aigua, a més d’obrir una rasa per soterrar els cables telefònics. El següent pas ha estat l’actuació a dins del propi bloc, on s’ha tret l’uralita i tot el material amb contingut d’amiant. Això forma part d’un pla d’actuació prèviament aprovat per inspecció. Durant el buidatge de l’interior s’han destapiat alguns accessos, s’ha fet un cribratge de la fusta (s’han retirat quatre contenidors de trenta metres cúbics d’aquest material) i s’ha seleccionat el banal, és a dir, el material que no es pot reciclar com matalassos o roba. No s’han tret ni electrodomèstics ni ferro, en ser un material que la màquina pot anar destriant amb les pinces.

Aquest enderroc es fa amb mitjans mecánics i s’acabarà a finals de maig

La part de la demolició es fa amb màquina en alçada, que arriba sobradament a la part superior de l’edifici. La darrera part de l’obra serà el desenrunat i la col·locació d’una tanca fixa de simple torsió, amb una porta de doble fulla per deixar el perímetre tancat i preparat per urbanitzar. Com no s’hi edificarà, no hi haurà excavació posterior, només una rebaixa del terreny.

Segons la cap d’obra, Marta Alonso, la duració total d’aquest enderroc és d’uns vint-i-tres dies

Enderrocs i Demolicions Hercal

A Hercal disposem d’equip tècnic, mitjans humans i maquinària pròpia necessaris per a la realització de tot tipus d’enderrocs i demolicions així com la càrrega, transport i gestió dels residus generats amb una total solvència, seguretat, qualitat i compliment dels terminis pactats.

Enderrocs i demolicions acreditades. I és que Hercal és membre de l’AEDED, l’agrupació d’àmbit estatal que representa al gremi de la demolició a Espanya.

L’acreditació de l’AEDED se suma a l’obtenció de les ISO de Qualitat, Gestió mediambiental i Seguretat Laboral i al programa d’adquisició de nova maquinària per a incrementar la flota pròpia o substituir la maquinària menys eficient.

Back To Top