skip to Main Content
Hercal Inicia L’enderroc Del Complex Logístic De Printer

Hercal inicia l’enderroc del complex logístic de Printer

Hercal ha iniciat l’enderroc del complex logístic de Printer Industria Gráfica Newco, S.L. , situat a Sant Vicenç dels Horts. El volum a enderrocar està calculat en 345.626,00 m3. El complex a enderrocar està format per:

 • Naus magatzem
 • Magatzem intel·ligent: edifici amb una estanteria robotitzada al seu interior i unes oficines. Tot el conjunt té estructura metàl·lica, cobertes planes metàl·liques i tancament ceràmic i de xapa metàlica.
 • Tallers: Edificis separats de planta baixa d’ estructura de formigó, tancaments de fàbrica de maó i cobertes planes.
 • Edifici d’ oficines de 3 plantes, amb estructura mixta de formigó i metàl·lica amb coberta plana.
 • Vestuaris, Cuina i Menjadors: Estructura mixta, tancaments d’ obra de fàbrica de maó i coberta plana d’una sola planta.

La rasant final del projecte coincideix amb l’ existent ja que malgrat demolir els paviments i soleres dels edificis, ni la fonamentació, ni els soterranis i galeries són objecte d’enderrocament.

El procés d’enderroc del complex logístic, que es portarà a terme principalment per mitjans mecànics, es divideix bàsicament en les següents fases:

 • Preparació de la zona de treball.
 • Demolició element a element de l’edifici, amb l’apuntalament provisional que sigui necessari.
 • Fragmentació de les runes en peces manejables.
 • Retirada d’enderrocs i càrrega sobre camió, prèvia classificació d’aquests.
 • Neteja final de la finca.
 • Transport de deixalles a un centre de recollida autoritzada.

Reutilitzar materials de l’enderroc

El sistema adoptat és fonamentalment un procés de demolició, enderrocament i desmuntatge element per element, per a recuperar la major part possible d’elements constructius per a reutilització i materials per a reciclar.

Hercal disposa de maquinària per poder triturar, reciclar i reutilitzar el material en altres obres de construcció d’ obra civil o bé en la mateixa obra. Són equips que permeten el seu desplaçament i transport a obra.

En aquest cas, com en el complex existeixen diverses galeries enterrades pel pas d’instal·lacions i algun soterrani, tot el residu de formigó que es generi en l’obra fruit de l’enderrocament dels edificis i paviments serà tractat in situ per a realitzar grava i llast que servirà per a emplenar les sota rasants existents.

Precisament, aquest material reciclat serà utilitzat també per al tractament superficial de les plataformes o desnivells generats per l’enderrocament de les edificacions perquè l’acabat superficial sigui més homogeni i transitable per a maquinària i camions en els futurs treballs de construcció.

Back To Top