Skip to content
Enderroc Complex Logístic Printer a Sant Vicenç dels Horts

Hercal inicia l’enderroc del complex logístic de Printer

Hercal ha iniciat l’enderroc del complex logístic de Printer Industria Gráfica Newco, S.L. , situat a Sant Vicenç dels Horts. El volum a enderrocar està calculat en 345.626,00 m3. El complex a enderrocar està format per:

 • Naus magatzem
 • Magatzem intel·ligent: edifici amb una estanteria robotitzada al seu interior i unes oficines. Tot el conjunt té estructura metàl·lica, cobertes planes metàl·liques i tancament ceràmic i de xapa metàlica.
 • Tallers: Edificis separats de planta baixa d’ estructura de formigó, tancaments de fàbrica de maó i cobertes planes.
 • Edifici d’ oficines de 3 plantes, amb estructura mixta de formigó i metàl·lica amb coberta plana.
 • Vestuaris, Cuina i Menjadors: Estructura mixta, tancaments d’ obra de fàbrica de maó i coberta plana d’una sola planta.

La rasant final del projecte coincideix amb l’ existent ja que malgrat demolir els paviments i soleres dels edificis, ni la fonamentació, ni els soterranis i galeries són objecte d’enderrocament.

El procés d’enderroc del complex logístic, que es portarà a terme principalment per mitjans mecànics, es divideix bàsicament en les següents fases:

 • Preparació de la zona de treball.
 • Demolició element a element de l’edifici, amb l’apuntalament provisional que sigui necessari.
 • Fragmentació de les runes en peces manejables.
 • Retirada d’enderrocs i càrrega sobre camió, prèvia classificació d’aquests.
 • Neteja final de la finca.
 • Transport de deixalles a un centre de recollida autoritzada.

Reutilitzar materials de l’enderroc

El sistema adoptat és fonamentalment un procés de demolició, enderrocament i desmuntatge element per element, per a recuperar la major part possible d’elements constructius per a reutilització i materials per a reciclar.

Hercal disposa de maquinària per poder triturar, reciclar i reutilitzar el material en altres obres de construcció d’ obra civil o bé en la mateixa obra. Són equips que permeten el seu desplaçament i transport a obra.

En aquest cas, com en el complex existeixen diverses galeries enterrades pel pas d’instal·lacions i algun soterrani, tot el residu de formigó que es generi en l’obra fruit de l’enderrocament dels edificis i paviments serà tractat in situ per a realitzar grava i llast que servirà per a emplenar les sota rasants existents.

Precisament, aquest material reciclat serà utilitzat també per al tractament superficial de les plataformes o desnivells generats per l’enderrocament de les edificacions perquè l’acabat superficial sigui més homogeni i transitable per a maquinària i camions en els futurs treballs de construcció.

Back To Top