skip to Main Content
Hercal Obté Les ISO De Qualitat, Gestió Mediambiental I Seguretat

Hercal obté les ISO de Qualitat, Gestió Mediambiental i Seguretat

Hercal obté les ISO de Qualitat, Gestió mediambiental i Seguretat Laboral

Hercal Diggers culmina així un procés de treball que certifica la implementació d’una metodologia de treball, d’un sistema integrat de gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i prevenció laboral basat en les normes ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

ISO 9001: 2008: Sistema de Gestió de la Qualitat

La recerca constant de la qualitat en totes les seves obres i serveis ha estat des de la seva fundació el 2006 una de les senyes identitàries de Hercal Diggers que ara queden acreditades amb l’obtenció de la norma ISO 9001: 2008.

Una acreditació que comporta l’existència d’un Manual de Qualitat en el qual s’inclouen els procediments organitzatius necessaris per a assegurar la qualitat de les actuacions i serveis que Hercal Diggers porta a terme, així com la formació necessària perquè qualsevol nova incorporació interioritzi els processos i instruccions de funcionament.

ISO 14001: Sistema de Gestió Mediambiental

L’optimització dels recursos i el respecte pel medi ambient han estat les claus de volta de l’intens treball dut a terme per a obtenir la certificació ISO 14001, que porta implícita l’existència d’un Manual en què s’inclouen els procediments i instruccions organitzatius per a assegurar una correcta gestió mediambiental en totes les actuacions de Hercal Diggers.

Hercal és una empresa compromesa amb el seu entorn i amb la societat, pel que resultava gairebé obligat incorporar criteris de sostenibilitat i adequada gestió mediambiental. Especialment per ser conscients que determinades actuacions poden generar impactes rellevants en el medi natural.

La norma ISO 14001 exigeix de Hercal la creació d’un pla de maneig ambiental que inclou els objectius i metes ambientals, polítiques i procediments per a assolir-les, la definició de responsabilitats, activitats de capacitació personal, documentació i sistemes de monitorització.

OSHAS 18001: Certificació de Seguretat i Salut Laboral

Des de la seva fundació, Hercal Diggers ha mantingut el rumb ferm cap a la consecució no d’un objectiu sinó més aviat un requisit: garantir la seguretat i preservar la salut dels seus treballadors i de tercers en relació amb el desenvolupament de la seva activitat empresarial. Un requisit que ara queda acreditat amb l’obtenció del certificat de Seguretat OSHAS 18001.

OSHAS (Occupational Helathy and Safety Assessment Sèrie) és una norma internacional publicada el 1999 i basada en la norma 8800 de la British Standard que descriu requisits relacionats amb els sistemes de gestió i seguretat laboral. Aquesta basada en el cicle PDCA (Planificar, Fer, Verificar, Actuar). Una nova versió va ser publicada en 2007, fent-la compatible amb les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Back To Top