Skip to content
Moviment de terres outlet Viladecans

Moviment de terres a les obres de construcció dels OUTLETS de Viladecans

Client: Sacyr
Any d’execució: 2015
DESCARREGA LA FITXA D’OBRA

Descripció:

Les obres consisteixen en el desbrossament i neteja d’una superfície de 47.550m2, i el moviment de terres consistent en l’excavació de 105.750m3 i un terraplenat de 140.070m3. S’hi terraplenará i compactarà la coronació del terraplè amb sòl seleccionat de aportación.Se s’excavaran el total de les rases de la xarxa de sanejament i xarxa elèctrica i posteriorment es va terraplenarán i compactaran les rases un cop implantades les instalaciones.Se subministressin, han d’estendre i compactaran les subbases de tot-u amb àrid reciclat per a la formació de vials, aparcaments i paviments de vianants.

Back To Top