skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Obres D’adequació Del Talús Del Carrer De La Perla, A Rubí

Obres d’adequació del talús del carrer de La Perla, a Rubí

OBJECTE DEL PROJECTE

El projecte tenia per objectiu l’arranjament del talús analitzant-ne els aspectes relatius a la seguretat i l’entorn tot realitzant propostes per millorar-ne la situació prèvia a la intervenció d’Hercal.

1. Seguretat
S’estudiarà principalment la seguretat davant l’inestabiiltat per desplaçaments del terreny i davant el risc de caiguda d’arbrat però també altres tipus de seguretat com per exemple la seguretat davant el risc d’incendi.
2. Ambiental
S’aplicaran criteris de naturalització amb elements autòctons intentant recuperar en la mesura de les possibilitats la definició anterior a les actuacions antròpiques. S’intentarà millorar l’aspecte estètic del paratge.

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Un cop analitzada en profunditat la situació, es van dur a terme les següents actuacions en funció del risc d’inestabilitat.

a) Zones amb risc mínim d’inestabilitat.

 • Desbrossada
 • Plantació d’arbustives i d’arbrat

b) Zones amb risc baix d’inestabilitat.

 • Desbrossada
 • Tala d’arbres amb risc de caiguda important
 • Plantació d’arbustives i d’arbrat, especialment a les zones on s’ha eliminat arbrat

c) Zones amb risc moderat d’inestabilitat. Front superior

 • Desbrossada
 • Plantació d’arbustives i d’arbrat

d) Zones amb risc moderat d’inestabilitat. Front inferior

 • Desbrossada
 • Reblert compactat (no vibrat) per disminuir pendent i creació de berma
 • Formació de muret d’escullera al peu del talús
 • Formació de cuneta de terres compactada
 • Hidrosembra
 • Plantació d’arbustives i d’arbrat

Paral·lelament, també es va fer un tractament fitosanitari dels arbres a conservar, especialment dels oms afectats per la grafiosis. Es va tenir en compte el manteniment de les arbustives autòctones i alguns arbustos especials com ara la vinya americana. Finalment, es va optat per no eliminar cap dels arbres situats davant dels afloraments geològics prioritzant el seu manteniment davant l’efecte paisatgístic de l’aflorament

Back To Top