skip to Main Content
Hercal Executarà Les Obres De Rehabilitació De La Passera D’accés A Can Vinyers

Hercal executarà les obres de rehabilitació de la passera d’accés a Can Vinyers

Hercal executarà les obres de rehabilitació de la passera d’accés a Can Vinyers, a Matadepera. Una petita passera que resol el trànsit de vianants i vehicles lleugers per sobre del torrent de Sant, comunicant la vora del torrent on s’ubica el Club de Golf de Matadepera i la vora del torrent on s’ubica el camp de pràctiques.

El projecte d’obra civil, encarregat des de la Diputació de Barcelona a Biable Technology i adjudicat a Hercal, inclou la reparació i les obres de rehabilitació i reforç estructural de la passera. Es preveu que les obres estiguin enllestides en el termini de 2 mesos a partir de l’inici dels treballs. Jesús López serà el Cap d’Obra.

Obres de rehabilitació: Procediment constructiu.

Treballs previs:

Condicionament dels terreny i delimitació de la zona de treball amb senyalització i disposició d’una zona d’aplec de material i maquinària. Si s’escau, i atenent a la notable vegetació de la zona, es realitzarà l’esbrossada del terreny.

Retirada de serveis existents:

Abans d’iniciar la rehabilitació de l’estructura, s’anul·larà i retirarà el servei existent d’aigua de reg que es recol·locarà un cop enllestides les obres de rehabilitació.

Retirada del paviment actual:

Obres de rehabilitació a Matadepera

Retirada de les travesses de fusta actuals així com els elements d’unió  i fixació d’aquests en els perfils metàl·lics de la passarel·la.

Plataforma provisional:

De manera coordinada amb la retirada del paviment actual, es muntarà una plataforma de treball en tota la longitud de la passarel·la amb l’ample adient per a dur a terme els treballs de sanejament i pintat de l’estructura. Des del punt de vista de la seguretat, en aquesta etapa s’incorporarà una línia de vida ubicada entre els dos extrems de la passera.

Sanejament de l’estructura metàl·lica:

Un cop retirat el paviment es procedirà al sanejament de tota l’estructura metàl·lica amb medis manuals. Serà el moment, una vegada analitzat l’estat dels elements diagonals del tram adjacent al perfil metàl·lic, de decidir si s’escau o no la substitució d’aquests elements per uns de nous.

Retirada del tram del costat del camp de pràctiques:

Donat l’estat desfavorable de la biga longitudinal del costat del camp de pràctiques, s’extraurà el perfil juntament amb la barana, que serà posteriorment recol·locada.

Muntatge del perfil IPE 450 i del nou estintolament metàl·lic horitzontal:

Amb un camió ploma es procedirà a la col·locació del perfil pertanyent al últim tram de la passera així com de la resta d’elements que degut al seu estat desfavorable hagin de ser subtituits. També es durà a terme el muntatge del nou estintolament horitzontal amb perfils tubulars i la soldadura dels mòduls prefabricats.

Col·locació del paviment de relliga metàl·lica:

Després de la restauració de l’estructura aquesta es pintarà abans de col·locar el nou paviment de relliga metàl·lica sobre l’estintolament horitzontal, incorporant sistemes de fixació antirobatori formats per perfils en forma de L.

Per últim, només quedarà executar la restauració dels serveis afectats durant les obres de rehabilitació de la passera, el repàs a les soldadures i la restauració dels accessos. Es durà a terme una neteja general de l’estructura i de l’entorn immediat abans de l’apertura al públic de la nova passera de Can Vinyars.

Back To Top