skip to Main Content
Moviment de terres Hercal

Les obres d’urbanització de les rampes de vianants a Cornellà es desenvolupen segons el previst

Obres d’urbanització de les rampes de vianants al Sector Millàs

Les obres d’urbanització de les rampes de vianants del costat de la B7 i B4 del sector Millàs, al carrer Bonavista de Cornellà, que ProCornellà va adjudicar a Hercal es desenvolupen al ritme previst i es preveu que estiguin enllestides en el termini d’un mes i mig.

Ja estan en marxa els treballs d’excavació i moviment de terres necessaris per a la construcció dels murs de formigó i les rampes, així com per a les modificacions dels serveis de sanejament, enllumenat públic i reg que contempla el projecte.

El projecte té com a objecte la definició constructiva de l’últim tram del recorregut per a vianants que uneix l’avinguda del Parc de Can Mercader i el carrer Bonavista, entre les cotes +34.71 i +30.45, que uneix el penúltim replà del recorregut amb l’últim. I entre les cotes +29.42 i +26.86, que uneix l’ultim replà amb el carrer Bonavista.

Hercal, durant l’execució de les obres d’urbanització construirà dues rampes: una paral·lela i adjacent a una edificació d’habitatges que unirà les dues plataformes ja urbanitzades amb una diferència de cota de 4.25 metres.

Aquesta rampa es construirà sobre una plataforma de terres conformada entre un mur de formigó armat i el tancament de l’edifici circumdant, seguint els criteris d’urbanització ja establerts a l’entorn de les obres.

L’altra rampa unirà la plataforma ja urbanitzada amb la vorera del carrer Bonavista, amb una diferència de cotes de 2.56 metres i que serà adjacent a una futura edificació d’habitatges. En aquest cas, constructivament, no serà necessària la construcció de cap mur, però si caldrà adaptar els talussos i fer replantacions d’hereda helix.

Les obres d’urbanització de les rampes de vianants inclouen la construcció d’un mur de formigó decreixent i d’una alçada màxima de 1.80 metres, la pavimentació de les rampes i de la plataforma superior, la substitució de mobiliari urbà i la creació d’un parterre amb vorada ajardinada al costat del mur de la rampa. Complint la normativa de protecció contra les caigudes, s’instal·laran baranes galvanitzades tant a les rampes com a la plataforma.

Hercal disposa d’equip tècnic, mitjans humans i maquinària pròpia per a l’execució de tot tipus de projectes d’Obra Civil amb una total solvència, seguretat, qualitat i compliment dels terminis pactats.

Back To Top