skip to Main Content
Ofertes De Feina Hercal: Cinc Vacants A Diferents àrees

Ofertes de feina Hercal: cinc vacants a diferents àrees

Hercal disposa de cinc ofertes de feina a diferents departaments de l’empresa, per continuar el seu creixement i la seva recerca constant de talent. Aquestes vacants es necessiten cobrir en breu i per això ja s’ha obert un procés de selecció exhaustiu que comença per la recepció de sol·licituds. Les ofertes de feina son les següents:

 • Encarregat/-da d’obra
 • Cap d’estudis i contractació
 • Tècnic/-a de prevenció i medi ambient
 • Tècnic/-a d’estudis
 • Administratiu/-va (sector construcció)

Les persones interessades en alguna d’aquestes vacants, poden inscriure’s a la mateixa a través de l’opció de menú “Empresa” > “Treballa amb nosaltres.”

A continuació es descriuen amb més detall les funcions que requereix cada lloc de treball:

ENCARREGAT/-DA D’OBRA

 • Dirigir els recursos adequats per complir amb la planificació de l’obra.
 • Conéixer l’estat de l’obra de la qual és responsable.
 • Controlar i disposar dels recursos humans i materials a l’obra.
 • Executar i controlar l’obra o servei segons el pla de qualitat i les directrius del cap de l’OT i el responsable d’obres.
 • Controlar i solucionar les incidències relacionades amb la realització de l’obra.
 • Controlar la documentació de l’obra.
 • Examinar i validar les proves de laboratori.
 • Confeccionar els informes diaris de treball.
 • Comunicació contínua amb el responsable d’operacions.
 • Ser coneixedor, estar conscienciat, promoure i vetllar pel acompliment de les obligacions en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Qualitat i Medi Ambient.

ADMINISTRATIU/-VA DE COMPRES

 • Atendre les peticions de compra de productes i serveis dels diferents caps d’obra de l’empresa.
 • Filtratge i organització de la informació.
 • Muntar comparatius i atendre trucades relacionades amb els mateixos.
 • Negociació constant amb proveïdors i col·laboradors.
 • Tasques administratives i seguiment, fins la redacció, del contracte corresponent.

Requisits:

 • Persona tècnica amb coneixements en l’àmbit de la construcció d’obra civil i edificació.
 • Persona amable i resolutiva, capaç de treballar en equip.
 • Es valorarà positivament experiència prèvia en el sector.

TÈCNIC/-A DE PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT

 • Promoure, amb caràcter general, la prevenció a l’empresa i la seva integració a la mateixa.
 • Donar formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seva àrea d’especialització.
 • Proposar mesures pel control i reducció dels riscos.
 • Realitzar el seguiment i vetllar pel compliment del Pla de Prevenció Anual.
 • Participar en la planificació de l’activitat preventiva i dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d’emergència i primers auxilis.
 • Coordinar el Comitè de Seguretat i Salut.
 • Dissenyar plans de gestió de residus (emmagatzematge, contacte amb gestors autoritzats, etc.).
 • Elaborar plans d’estalvi i minimització de consums (matèries primeres, reutilització d’aigües…).
 • Donar suport per implantar i mantenir el sistema de gestió mediambiental de l’empresa.
 • Tramitar els permisos i autoritzacions d’abocaments.
 • Confeccionar els plans de formació i sensibilització mediambiental als treballadors i treballadores.
 • Evaluar els riscos mediambientals i plans enfront emergències.

TÈCNIC/-A D’ESTUDIS

 • Assistir al Responsable de Departament en les tasques que li encarregui.
 • Realitzar estudis de medicions i pressupost.
 • Sol·licitar pressupostos a industrials i realitzar el seu seguiment.
 • Realitzar reportatges fotogràfics dels emplaçaments i obres.
 • Anàlisi i estudi dels plecs de condicions.
 • Elaborar la documentació tècnica i econòmica dels projectes per la presentació d’ofertes tant en licitacions públiques com privades (memòries, processos constructius, afeccions, planificació, plànols explicatius, etc.).
 • Assistir a l’obertura de pliques.
 • Actualització i seguiment de l’estat de les ofertes.

Requisits:

 • Formació específica en construcció i experiència suficient per assumir les funcions.
 • Experiència en posició similar durant almenys 2 anys.
 • Experiència i coneixement avançat en l’ús d’Office i software especialitzat (PRESTO, TCQ, AUTOCAD, PROJECT, etc.).
 • Valorable alt coneixement d’EXCEL.
 • Valorable coneixement en programes de disseny 3D per elaboració d’infografies o renders.
 • Català.
 • Carnet de conduir.

ADMINISTRATIU/-VA (SECTOR CONSTRUCCIÓ)

 • Suport al responsable d’administració en totes les seves tasques.
 • CAE – penjar en plataformes la documentació de l’empresa.
 • CAE – verificar la documentació dels subcontractistes.
 • Contabilitzar les factures rebudes i emeses.
 • Control de bancs.
 • Realitzar pagaments de les factures.
 • Control i seguiment de cobraments.
Back To Top