skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es

Pantalles, excavacions de terres i batatxes

L’actuació s’inclou dins del projecte d’obres de l’Hotel i aparcament situat al carrer de Muntaner 110, xafrà amb el carrer de Mallorca 178 de Barcelona.

Client: Nuñez i Navarro
Any d’execució: 2015
Descripció:

L’actuació constarà de l’execució de murs pantalles i excavació de terres de l’espai entre pantalles

per a la formació dels tres soterranis de l’edifici. L’actuació es troba dins del projecte de les obres de construció de l’hotel de 3*** i aparcaments situat al carrer Muntaner 110 xamfrà carrer Mallorca 178, de Barcelona. El projecte conserva la façana existent.

En primer lloc s’excavaran els primers 3 metres fondària, posteriorment es procedirà a la formació de biga de coronació, execució d’ancoratges, i després de deixar 6 dies de temps d’espera es procedirà al tesat dels ancoratges.

Un cop finalitzada aquesta primera fase es procedirà de igual manera amb les dues fases restants fins arribar al fons d’excavació. Les últimes terres es retiraran mitjançant cinta transportadora. Un cop buidades les terres s’executaran els batatxes i sabates per a la fonamentació de l’edifici.

Back To Top