skip to Main Content
PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG COLOM AMB FORMIGÓ AMB ÀRID 100% RECICLAT

PAVIMENTACIÓ DEL PASSEIG COLOM AMB FORMIGÓ AMB ÀRID 100% RECICLAT

La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona (BIMSA i Espai Urbà), SBS Simón i Blanco, UPC i H-ZERO, és una mostra dels avanços que es poden introduir en la construcció en matèria d’economia circular i sostenibilitat, representant una experiència pionera en l’àmbit nacional.

Tots els àrids utilitzats en el formigó del paviment del Passeig de Colom (HRM-20) provenen del processament dels residus de la construcció generats en diverses demolicions. Aquests residus han estat sotmesos a un meticulós tractament en la Planta de Valorització de Residus d’H-ZERO a Terrassa, instal·lació pionera a Espanya, obtenint un àrid reciclatge de gran qualitat.

La UPC i HERCAL porten més de dos anys immersos en un Projecte de Recerca i desenvolupament a fi de fabricar formigons de qualitat amb àrids reciclats procedents de tota mena de demolicions.

L’ús d’àrid reciclatge en els 815 m³ de formigó del Passeig de Colom tenen un doble benefici per al medi ambient: evitar que 1.600 tn de residus de la construcció acabin en abocador i evitar l’extracció de 1.600 tn d’àrid natural de les pedreres.

Sobre aquesta base de formigó de més de 2.500 m² i 30 cm de gruix s’estendrà en les pròximes setmanes les capes d’aglomerat amb les quals es finalitzarà el paquet de ferms del vial.

Back To Top