skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Port De Badalona: Es Reprenen Les Obres D’urbanització

Port de Badalona: es reprenen les obres d’urbanització

Diversos efectius d’Hercal es troben ja al port de Badalona per participar en la reurbanització del sector 1B del Polígon A. Aquestes obres s’inclouen al Pla Especial del Port i es centren a l’àrea compresa entre les vies del tren i el carrer del Progrés. Al juliol de 2007 es van paralitzar pels problemes econòmics de l’empresa adjudicatària, per això és urgent finalitzar el passeig per a vianants del canal i dotar la zona de tots els serveis necessaris per a la seva posada en servei.

Les obres al port de Badalona s’acabaran després d’una aturada d’onze anys

Els treballs projectats permetran la implantació de nous subministraments, com l’enllumenat o les xarxes de gas i aigua. També s’mpermeabilitzaran i protegiran els pallols, es finalitzarà la xarxa de clavegueram i s’hi plantarà la jardineria, entre d’altres coses. En general, s’acabaran tots aquells elements d’obra que es van iniciar al seu moment i que, o bé van quedar a mitges, o s’han fet malbé, o poden posar en perill la seguretat de tercers o la qualitat de l’obra.

El passeig per a vianants del canal serà pavimentat amb llamborda prefabricada de formigó acolorit, i a les zones enjardinades s’hi plantaran tamarius i sòfores. La xarxa de clavegueram i drenatge està parcialment construïda, només falten els embornals, el rematat de pous i la desviació del col·lector. Quant a l’enllumenat, serà una combinació de columnes amb làmpades halògenes i punts de llum tipus LED. El mobiliari urbà consistirà en papereres de reixeta metàl·lica, cadires individuals, bancs lineals de formigó i uns altres de fusta. Així mateix, es reajustaran rasants i s’incourà senyalització per a un carril bici a la vorera, així com uns altres senyals verticals i horitzontals.

Experts en obra civil

A Hercal tenim moltes àrees d’actuació i l’obra civil és una de les més importants. Realitzem urbanització, obres hidràuliques i vials, amb total solvència, seguretat, qualitat i acomplint els terminis pactats.

Back To Top